uitspraak: IPA: ˈsækrɪfɑis    

Vertalings in Afrikaans:

  • aanbied   
  • bedien   
  • begiftig   
  • spandeer   
  • voorstel   

Ander betekenisse:

 
to give away something valuable in order to gain something else of value
 
(transitive) (baseball) To advance (a runner on base) by batting the ball so it can be caught or fielded, placing the batter out, but with insufficient time to put the runner out.
 
A living creature which is slain and offered as human or animal sacrifice, usually in a religious rite.
 
(transitive) (chess) To intentionally give up (a piece) in order to improve one’s position on the board.
 
something sacrificed
 
Something surrendered or lost in order to gain an objective.
 
To Immolate victims to a deity.
 
(transitive) To offer (something) as a gift to a deity.
 
Something sacrificed.
 
(transitive) To trade (a value of higher worth) for one of lesser worth in order to gain something else valued more such as an ally or business relationship or to avoid an even greater loss; to sell without profit to gain something other than money.
 
(baseball) A play in which the batter is intentionally out in order that runners can advance around the bases.
 
(transitive) To give away (something valuable) to get at least a possibility to gain something else of value (such as self-respect, trust, love, freedom, prosperity), or to avoid an even greater loss.
 
to offer as a gift to a deity
 
sacrifice (of, to)
 
chess: to give up a piece to improve position
 
(to) sacrifice
 
To force a serious deprivation.
 
baseball: to advance a player by placing another out
 
to sell without profit

    Wys verbuiging

Voorbeeld sinne met "sacrifice", vertaling geheue

add example
They became a symbol of the sacrifices of many who bore the brunt of apartheidHulle is 'n simbool van die opofferings wat baie moes maak wat soveel weens apartheid moes trotseer
Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here todayJulle onvermoeide en heldhaftige opofferings het dit vir my moontlik gemaak om vandag hier te wees
They are worried about whether we have the capacity to defend the democratic rights and the democratic Constitution which were born of enormous sacrifices. This is driven by such developments as the prosecution of the National Commissioner of Police, the suspension of the National Director of Public Prosecutions, fears about a threat to the independence of the judiciary and the rule of law, and the attendant allegations about the abuse of state power for political purposesHulle is bekommerd oor ons vermoë om die demokratiese regte en die demokratiese Grondwet wat uit enorme opofferings gebore is, te beskerm. Hierdie kommer word aangevuur deur verwikkelings soos die vervolging van die Nasionale Kommisaris van die Polisie, die skorsing van die Nasionale Direkteur van Openbare Vervolging, en vrese rondom die bedreiging van die onafhankliheid van die regstelsel en landswette, en die huidige aantygings oor die misbruik van regeringsmagte vir politieke doeleindes
Rather, what is required is effective organisation, mobilisation and leadership of the mass of law-enforcement, intelligence and corrections officers, and functionaries of the justice system. The overwhelming majority of these public servants have proven over and over again in actual practice that they are prepared to put their lives on the line and to sacrifice even the little quality time they could have with their families, in defence of our freedom and our securityWat eerder nodig is, is dat die groot gros beamptes wat vir wetstoepassing, intelligensie en korrektiewe dienste verantwoordelik is, en ampsbekleërs in die regstelsel, doeltreffend georganiseer en gemobiliseer moet word en doeltreffende leiding moet ontvang. Die oorgrote meerderheid van hierdie staatsamptenare het in die praktyk oor en oor bewys dat hulle bereid is om hulle lewens op die spel te plaas en selfs die klein bietjie gehaltetyd wat hulle saam met hulle gesinne kan deurbring, ter wille van die beskerming van ons vryheid en sekuriteit op te offer
Resultate bladsy 1. Gevind is 4 sinne wat ooreenstem met die frase sacrifice.Gevind in 1.368 me.Vertaling herinneringe is geskep deur die mens, maar in lyn met die rekenaar, wat foute kan veroorsaak. Hulle kom uit baie bronne en is nie nagegaan. Wees gewaarsku.